Základná umelecká škola, M. R. Štefánika, Čadca


 Základná umelecká škola na Ul. M. R.  Štefánika  2007,  02201 Čadca
 tel. č. riaditeľka: 041 4335740
 tel. č. zástupkyňa: 041 4335741
 mail: zuscadca@gmail.com
           zus2@stonline.sk

Mapa cesty k nám...

Riaditeľstvo a celý kolektív ZUŠ vám praje krásne prázdniny.

 

!!! Obidve ZUŠ, ZŠ aj MŠ v Čadci sa opäť uzatvárajú !!!

Po potvrdení pozitívnych výsledkov na COVID -19 v ZŠ aj MŠ v Čadci, zasadal 22.6.  krízový štáb Mesta Čadca a rozhodol, že obidve ZUŠ a dotknuté školy budú do odvolania uzatvorené.

Vysvedčenia sa budú odovzdávať na začiatku školského roka.

Zápis bude aj na ďalej prebiehať online formou

--->  online prihláška tu  <---

O ďalšom postupe Vás budeme priebežne informovať.

---Úhrada príspevkov v školách a školských zariadeniach---

Mesto Čadca a riaditeľstvo ZUŠ informuje o postupe pri uhrádzaní príspevkov v období mimoriadnej situácie:

Úhrady príspevkov za základné umelecké školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sú od 1. apríla až do odvolania pozastavené.

Rodičia ktorí školné na druhý polrok riadne uhradili, majú právo:
1. presunúť školné na ďalší školský rok 2020/2021
2. požiadať o vrátenie školného (za mesiac/mesiace v ktorých sa nevyučovalo)

---Oznam o zrušení festivalu ČADCAPOP 2020---
Z dôvodu opatrení zabraňujúcich šíreniu nového koronavírusu COVID-19 sa
 DEFINITÍVNE RUŠÍ
1. ročník medzinárodného festivalu ČADCAPOP 2020.

Účasnícke poplatky budú vrátené v priebehu mesiaca apríl 2020 späť prihláseným súťažiacim.
Tešíme sa na stretnutie v budúcom školskom roku!
                                                                          Organizačný tím ČADCAPOP 2020.

Všetky potrebné usmernenia na "učenie sa doma" nájdete po rozkliknutí jednotlivých odborov, poprípade nástrojov. (vľavo)

Vážení rodičia.

Aby sme sa nedostali do konfliktu s autorskou smernicou (2001/29/ES) o porušovaní autorského práva zverejňovaním diel na internetovej stránke, museli sme prijať určité opatrenia.

Rozhodli sme sa formu komunikácie smerovať priamo a výhradne medzi učiteľom a žiakom. Z tohto dôvodu sú učitelia našej školy žiakom k dispozícii a zadávajú im úlohy individuálne podľa žiackych schopností a elektronického vybavenia domácností.

Prebieha interaktívna komunikácia so žiakom pomocou telefónu, sociálnych sietí s okamžitou spätnou väzbou. Žiak dostáva presné inštrukcie a rady ohľadom ďalšieho postupu pri nácviku danej skladby. Používame voľne dostupné notačné programy, nahrávky a videá na youtube, ako aj konkrétne ukážky učiteľov žiakov. Tiež získavame, vytvárame a ďalej využívame hudobné podklady pre žiakov spevu a hlasovej výchovy.

Náš kolektív sa bude naďalej snažiť usmerňovať svojich žiakov a vychádzať im v ústrety, aby boli straty na žiackej úrovni prezentácie diel čo najmenšie.

Touto cestou chceme poprosiť aj rodičov, ktorý majú čas, aby pomohli svojim deťom zvyknúť si na iný "náhradný a núdzový režim" nácviku.

Dúfame že sa s vami čoskoro stretneme osobne. Dovtedy musíme vydržať. Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

Vážení rodičia, milí žiaci!

V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie na území SR a rozhodnutím Krízového štábu boli až do odvolania uzatvorené všetky školy v SR.

Aj my, učitelia ZUŠ na Ul. M. R. Štefánika v Čadci, sme nútení ostať doma a rešpektovať všetky prijaté opatrenia vlády SR. V mysliach sme s Vami, našimi žiakmi a rodičmi. Trápi nás hlavne vzniknutá situácia, ktorá nám bráni byť s Vami v priamom styku.

Iba priama komunikácia môže totiž zabezpečiť plnohodnotnú a kvalitnú výučbu, a to predovšetkým pri vyučovaní praktickej hry na nástrojoch, spevu či ďalších individuálne vyučovaných predmetov.

Aj napriek tomu, prosíme kontaktujte svojich triednych učiteľov, aby ste formou elektronickej komunikácie  konzultovali ďalší postup.

Na stránke školy budú zverejnené okruhy tém na opakovanie prebratého učiva z predmetu hudobná náuka, kde si žiaci zábavnou formou môžu otestovať a utvrdiť svoje doposiaľ osvojené vedomosti.

Učitelia budú s Vami elektronicky komunikovať podľa odporúčaní Asociácie ZUŠ , ktoré obsahuje návrhy na realizáciu dištančných úloh.

Celý text odporúčaní nájdete na stránke:

http://emu-slovakia.sk/2020/03/ucime-na-dialku/

S prianím skorého stretnutia v škole a  pevného zdravia

S pozdravom vedenie ZUŠ.

Moji milí žiaci-umelci!!!

Pred dvomi týždňamis me prerušili vyučovanie v našej Základnejumeleckej  škole na Ul.M.R.Štefánika v Čadci. Nik z nás ani len netušil, že to bude trvať tak dlho.
Denne s napätím sledujeme aktuálnu situáciu, opatrenia a odporúčania ohľadom koronavírusu na Slovensku i vo svete, ktoré nám pomôžu tento problém spoločne zvládnuť. Táto si tuácia nás  učí, že je veľmi dôležité rešpektovať a neignorovať prijaté pravidlá, inej cesty z tejto situácie niet.
Aj práca v jednotlivých umeleckých odboroch prebieha netradičními metódami výuky, predovšetkým elektronicky, prostredníctvom internetu či telefonicky, a to vo všetkých odboroch našej školy. Pedagógovia našej Základnej umeleckej školy Vám tak sprostredkujú  nové učivo v rámci učebných osnov v individuálnom aj kolektívnom vyučovaní.
Verím, že to spolu zvládneme  a umenie bude aj istým liekom na prekonánie tejto ťažkej situácie.
Zo srdca siželám, aby sme opäť čoskoro počúvali tóny  hudobných nástojov v priestoroch našej umeleckej školy, započúvali sa do umeleckého slova a potešili sa pohľadom na tanečné vystúpenie,či originálne práce našich maliarov.
Samozrejme,  nezabúdajte  na  svoju bezpečnosť, zdravie, či bezpečnosť svojich blízkych, ale aj na relax .

Prajem Vám veľa zdravia a verím, že z tohto boja vzídeme všetci silnejší.

S pozdravom
Mgr. Dagmar Šamajová ,

Riaditeľka školy  na UL.M.R.Štefánika v Čadci

---Kysucká galéria Čadca---
Tvorivé popoludnie žiakov p. uč. Ďurníkovej strávené s akademickým maliarom P. Muškom 
---Kysucká galéria v Oščadnici---
 Žiaci ZUŠ p. uč. Ďurníkovej sa stretli v galérii na komentovanej prehliadke s prof. Ľ. Hološkom
---Žiacky koncert---
Tento mesiac sa konal Žiacky koncert 20.2.2020. Predstavilo sa 13 účinkujúcich  a so svojim programom spestrili rodičom, spolužiakom a učiteľom štvrtkový podvečer..
---Centrum sociálnych služieb - Žarec---
Učitelia a deti z našej ZUŠ si na 16.1. pripravili pre seniorov pekný novoročný koncert a spríjemnili im tak povianočný čas. Ďakujeme za vytvorenie priateľskej atmosféry a tešíme sa na ďalšie stretnutie.  
---Vianočný sen---
Krásnou bodkou pred vianocami bol 16.12.2019 veľký vianočný koncert našej ZUŠ v Dome Kultúry v Čadci. Pestrý hudobný program bol popretkávaný tanečnými choreografiami a ukončený dlhým potleskom. Ďakujeme pedagógom a žiakom našej  ZUŠ, Mestu Čadca a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o realizáciu koncertu "Vianočný sen". 
---Vianočná besiedka v Oščadnici---
Podujatie Vianočná Besiedka sa uskutočnilo v ZŠ s MŠ v Oščadnici 13.12.2019. Pripravili ho učitelia našej ZUŠ, ktorí v škole pôsobia, so svojimi žiakmi. Obecenstvu ďakujeme za príjemnú atmosféru a deťom za pekné výkony.  
---Adventný koncert ZUŠ---
Atmosféru očakávania najkrajších sviatkov roka, už po druhý krát otvoril Adventný koncert, ktorý pripravili pedagógovia a absolventi základnej umeleckej školy 
---Slovensko spieva koledy---
11.12. sa žiaci p. uč. Školníkovej zúčastnili nádhernej predvianočnej akcie s názvom Slovensko spieva koledy. Šlo o celoslovenské podujatie
---Celé Slovensko číta deťom---
Kysucká knižnica v Čadci v spolupráci s Mestom Čadca  sa i v tomto roku 12.12.2019, aktívne zapojila do celoslovenskej akcie na podporu čítania detí a nechýbala pri tom ani naša ZUŠ...
--Úspech na súťaži---
29.10.2019 sa uskutočnila v ZUŠ J. Potočára v Čadci súťaž Októbrové Bel Canto. Zúčastnili sa jej aj žiačky p. uč. Švaňovej: Natália Točoňová, Vanesa Gašková, a Eliška Kaduchová, ktoré získli 2 bronzové a 1 zlaté pásmo. Srdečne im gratulujeme. ...čítať viac...
---Všeobecne záväzné nariadnie mesta Čadca o výške školného---
Základná umelecká škola M. R. Štefánika oznamuje, že všeobecne záväzným nariadením mesta Čadce č.77/2008  sa mení výška školného. K zmene došlo doplnkom č.3 VZN, ktorý bol schválený mestským zastupiteľstvom v Čadci dňa 13. júna pod číslom 51/2019 s účinnosťou od 1. septembra 2019.
Celé znenie nariadenia nájdete na stránke mesta Čadce, alebo na vyžiadanie v budove ZUŠ. 
...všetky staršie podujatia nájdete v archívoch vyššie...