Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr sa riadi zákonom č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

2023 - zverejňované v centrálnom registri zmlúv