Základná umelecká škola Ul. M. R. Štefánika 2007

v Čadci

Absolventský koncert 4.r./1.č.
23.6.2022 koncertná sála ZUŠ